Yeşil Mutabakat Nedir?

Yeşil Mutabakat, 2019 yılında AB’nin başlattığı ve önümüzdeki yıllarda çevre sorununun üstesinden gelinmesine olanak tanıyacak en iddialı çağrılardan biridir. Yeşil Mutabakat, iklim krizinin etkilerini en aza indirmeyi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan “küresel strateji”dir. İklim değişikliği ve doğal kaynakların tükenmesi sorunlarının, Avrupa ekonomisi ve toplumu üzerinde olumsuz etkileri endişe verici seviyelere gelmiştir. Bu nedenle, çevrenin korunması artık ertelenemez öncelikli mesele durumundadır. AB Birliği Von der Leyen Komisyonu, bugünden başlanarak 2050 yılına kadar sıfır karbondioksit emisyonu sağlanması amacıyla Yeşil Mutabakat’ı başlatmıştır.

Avrupa Yeşil Mutabakat Stratejisi;

 1. Temiz, ulaşılabilir ve güvenli enerji sağlamak (Enerji sektörünün karbondan arındırılması),
 2. Temiz ve döngüsel bir ekonomi için endüstriyi harekete geçirmek (Üretimde sıfır karbon hedefi ile inovasyonu teşvik etmek),
 3. İnşaat ve yenilemede enerji ve kaynak verimli bir yol (Yeşil ve temiz bir inşaat sektörü),
 4. Tarladan sofraya: adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi tasarlamak (Sürdürülebilir gıda stratejisi),
 5. Toksik içermeyen bir çevre için, sıfır kirlilik hedefi (Kirliliği ortadan kaldırmak),
 6. Sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğe geçişin hızlandırılması (Sürdürülebilir ulaşım araçları),
 7. Ekosistemleri ve biyoçeşitliliği korumak (Ekosistemi daha sağlam hâle getirecek öneriler),
 8. Yeşil Mutabakatı destekleyici bilimsel araştırmalara destek,
 9. Vatandaşların davranışsal, sosyal ve kültürel yönden bilinçlendirilmesi (aktif katılım),
 10. Sektörler arası zorluklarla mücadele (sosyal ve iklim açılarından farklı sektörlerin değişime uyum zorluklarını yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi),

olmak üzere 10 politika alanı altında kurgulanmıştır.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Sürdürülebilirliği bir trend olarak görmemek gerekir. Sürdürülebilirlik, daha iyi yönetim, daha iyi performans, hissedarlar ve paydaşlar için değer artırıcı bir araçtır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda,  sürdürülebilirlik uygulamalarını gerçekten anlayan iş liderleri ve şirketler rekabet avantajına sahip olacaklardır.

Talu Danışmanlık olarak, müşterilerimizin rekabet avantajlarını artıran ve paydaşlarına ve çevreye değer katan özelleştirilmiş sürdürülebilirlik çözümlerini belirlemelerine, yaratmalarına ve yürütmelerine yardımcı oluyoruz. Müşterilerimize, maksimum sonuçlara ulaşmak için temel iş modelleriyle uyumlu sürdürülebilirlik stratejileri konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz.

Sürdürülebilirlik programlarına başlayan şirketlere, müşterileri için çekici kılmayı amaçlayan bir yenilik, hizmet veya özellik katan değer önermesini anlamalarına, temel performans göstergelerini seçmelerine, izleme ve raporlamalarına danışmanlık hizmeti veriyoruz. Müşterilerimizin ortaya çıkan trendlerden yararlanabilmeleri ve uygulanmasını sağladığımız sürdürülebilirlik programlarıyla liderliklerini sürdürebilmeleri için destek oluyoruz.

İşletmelerde Sürdürülebilirlik konularına örnekler;

 • Suyun Verimli Kullanılması ve Atıksu (su tasarrufu ve su arıtma teknolojileri),
 • Yeşil Binalar (bina karbonsuzlaştırma çalışmaları, verimli cihazlar vb),
 • Döngüsel Ekonomi ve Atık Önleme (Tedarik zincirine entegre yeniden kullanım sağlama vb),
 • Tedarik Zinciri Dekarbonizasyonu (Teknoloji inovasyonu, geliştirilmiş verimlilik ve tedarik zinciri ortak katılımı yoluyla tedarik zinciri emisyonlarını en aza indirmeye ve verimliliği ve atık azaltmayı iyileştirmeye yönelik yeşil stratejiler),
 • Kentsel Sürdürülebilirlik (ulaşım, enerji, su ve yapılı çevre dahil olmak üzere sürdürülebilir ve sağlıklı bir kentsel çevreye yönelik yeşil stratejiler),
 • İklim Uyumu ve Dayanıklılık (Müşterileri ürün ve hizmetlerinin iklim değişikliğine uyum sağlayabileceği yeteneklere öncelik vermesini sağlamada yardımcı yeşil stratejiler),
 • Sera Gazı ve Karbon Ayak İzi Hesaplaması,
 • İklim Riski (Yatırımcıların iklim değişikliği riskine maruz kalma durumunu değerlendirmek, yeni ortaya çıkan durumlar hakkında müşterilere tavsiyelerde bulunmak),
 • Yeşil Büyümenin Finansmanı (İklim krizine yeşil finans çözümlerinde yeşil bankalar, yeşil tahviller dahil olmak üzere ihraç alanlarında yeşil stratejiler geliştirmek),
 • Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat çalışmalarına finansman sağlanması (Müşterilerin AB hibe destekleri, Türkiye hibe ve kredi desteklerinden faydalandırılması),